-  M E T H O D E N   -

De volgende methodes gebruik ik:

Hypnotherapie

Wat is hypnose?
Trance is een alledaags verschijnsel, een toestand die iedereen kent. Denk hierbij aan; helemaal opgaan in een boek of een spannende film waardoor je de omgeving vergeet. Over het algemeen geeft dit een prettig gevoel.

Trance kan ook opgewekt worden en dan spreken we over hypnose. Deze hypnotische trance wordt omschreven als een toestand van alerte rust. Gedachten en gevoelens uit het dagelijkse leven zijn wat meer naar de achtergrond geschoven waardoor jij je meer kan richten op de innerlijke processen. In trance slaap je niet en je verliest je zelfbewustzijn niet. Op elk moment kan de trance worden onderbroken.

Wat gebeurt er bij hypnotherapie?
Hypnose op zich is geen therapie maar een hulpmiddel. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt om doelen te bereiken. Binnen de hypnotherapie wordt veel belang gehecht aan onbewuste processen. Deze worden aangeboord in trance, een ontspannen toestand, waarbij we contact maken met het onderbewuste. In trance laat je het denken los en maken we contact  met diepere gevoelslagen, waardoor je inzicht krijgt in datgene wat zich bij jou innerlijk op onbewust niveau afspeelt. Dit geeft ruimte om zelf op een andere manier naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen te zoeken. Men noemt dit ook wel hulpbronnen. Onder hulpbronnen verstaan we vaardigheden, ervaringen, gemoedstoestanden, gedragspatronen en inzichten die je al beschikbaar hebt. Een belangrijk uitgangspunt bij hypnotherapie is dat iedereen over hulpbronnen beschikt en daar (weer) leert gebruik van te maken

RET

Rationele Emotieve Therapie is een methode die ongewenst gedrag of ongewenste emoties ombuigt naar effectiever gedrag en emoties.
RET is een cognitieve methode oftewel een rationele benadering, die zich richt op de bewuste denkprocessen in het hier en nu.
Je gedachten hebben een grote invloed op het effect dat je creëert. Door in voorkomende situaties de belemmerende gedachten te leren veranderen in gedachten die stimulerend zijn, kun je jezelf aansturen zowel emotioneel als gedragsmatig.
Bij RET toetsen we ideeën altijd aan de feitelijke realiteit. Uit deze toetsingen blijkt dat niet alle negatieve overtuigingen ongegrond zijn.
RET focust op gedachten die wel irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een sterk dwingend karakter hebben en waarin het moeten sterk vertegenwoordigd wordt. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken.
Het doel van RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren, wat bevrijdend werkt.

Mindfulness

Mindfulness is een mooi woord voor aandachtigheid of opmerkzaamheid, met je aandacht aanwezig zijn. Het is de tegenhanger van het op automatische piloot dingen doen; dingen doen zonder dat je er bewust van bent.

We hebben allemaal een gedachten machine in ons hoofd die ons soms erg goed van dienst kan zijn, maar er zijn ook genoeg momenten dat juist deze gedachten machine ons belemmert. Hij werkt maar door en produceert de meest gekke gedachten waarin we zelfs gaan geloven. We maken daardoor soms geen onderscheid meer tussen realiteit en fictie. Als we al deze gedachten serieus nemen ontstaat er een probleem.

Bijvoorbeeld: je hebt een vergadering geleidt en die verliep minder goed dan je had verwacht. De gedachten die dan kunnen zijn: ik ga af, ik faal en je vindt ook werkelijk dat je gefaald hebt. Het gevolg is dat je uit angst voor falen een volgende vergadering vermijdt. Tijdens mindfulness zomen we in op het moment dat je jouw gedachten bent gaan geloven. Je wordt in het hier en nu gebracht en je kunt je gedachten aanschouwen. Niet meer en niet minder. Deze gedachten leiden niet tot handelen, ze zijn er gewoon, ze komen en ze gaan. Jij kunt ze waarnemen en accepteren voor wat ze zijn. Deze acceptatie zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat om ze los te laten, je kunt hierdoor vrijer leven.

Aandacht beoefening leert je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en de sensaties in je lichaam. Hierdoor kun je vanuit rust zelf richting geven aan je leven.

NLP

NLP betekent Neuro-Linguïstisch Programmeren, oftewel het programmeren van je hersenen met taal.

  • Neuro staat voor de fundamentele gedachte dat alle gedrag voortkomt uit de neurologische processen rond zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en voelen. We ervaren de wereld via onze vijf zintuigen, we maken een zinvol geheel van de informatie die binnenkomt en op grond daarvan handelen we. Geest en lichaam vormen bij de mens een onverbrekelijke eenheid.
  • Linguïstisch wijst erop dat we gebruik maken van taal om onze gedachten en ons gedrag te ordenen en met anderen te communiceren.
  • Programmeren verwijst naar de keuzemogelijkheden waarover we beschikken bij het organiseren van onze gedachten en handelingen ten dienste van het bereiken van een bepaald resultaat.

NLP is een oplossing- en doelgerichte manier van denken. NLP onderzoekt je vaste patronen in denken en doen en maakt het mogelijk belemmerende overtuigingen op te sporen en te wijzigen. Ook geeft NLP je de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren, waardoor jij je effectiever leert te gedragen.

Innerchild

Als je geblokkeerd wordt in het dagelijks functioneren, kan dat veroorzaakt worden door aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd. Zo vormen zich op vroege leeftijd overtuigingen en trek je bepaalde conclusies over jezelf en de omgeving. Sommige  conclusies hebben op latere leeftijd een beperkend en belemmerend effect op je persoonlijke ontwikkeling. Vaak is het herkennen van deze overtuigingen voldoende om te veranderen. Maar soms ook niet.

Als je gebeurtenissen uit je kindertijd niet volledig hebt verwerkt krijgen deze een emotionele lading die opgeroepen word bij dagelijkse gebeurtenissen. Jouw innerlijk kind in jou als mens reageert op de manier die is aangeleerd in je kindertijd. Daardoor wordt iedere keer opnieuw hetzelfde kind gedrag vertoond met dezelfde bijbehorende emoties. De conclusies die je toen hebt genomen, gelden in de situaties van nu nog steeds voor je innerlijk kind in jou als mens.

Innerchild therapie zorgt ervoor dat overtuigingen en besluiten, gemaakt op jonge leeftijd, achterhaald worden en dat de emoties uit die kindertijd verwerkt worden. De gebeurtenis uit het verleden zelf zal niet veranderen maar de beleving van deze vroegere gebeurtenis wel. Hierdoor krijg je meer ruimte voor anders denken en handelen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven en die in het hier en nu nog steeds invloed hebben, kan deze methode gebruikt worden.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Het uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee bedoelen we gebeurtenissen die dusdanige sporen  nalaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Lichaamsgerichte hypnotherapie

Binnen lichaamsgerichte hypnotherapie wordt het lichaam uitgangspunt voor een therapeutische interventie met als doel lichaamsbewustzijn te ontwikkelen.
Door middel van beweging, ademhaling of stemgebruik maak je dieper contact met je lichaam en gevoelswereld. Je gaat op zoek naar wat je lichaam je te vertellen heeft omdat je lichaam namelijk in staat is om herinneringen terug te vinden, die je geest vergeten is.

Het kan helpen om vastgeroeste en pijnlijke blokkades door te werken, deze te plaatsen in de tijd waarin ze zijn ontstaan en de angsten die hierbij gepaard gaan te leren loslaten. Het doel is meer draagkracht te ontwikkelen en beter te luisteren naar je lijf dat spanning vaak eerder aangeeft dan jij je ervan bewust bent.

Door gewaarwording of bewustzijn van ieder deel van je lichaam kom je in contact met je lichaam op gevoelsfunctie. Dit noemt men zelfbesef. Veel mensen voelen een groot deel van hun lichaam niet, ze zijn zich er niet van bewust. Dit verlies aan zelfbesef betekent dat de volledige functie van gebieden verloren gaat. Door in contact te komen met je lichaam en gevoel (je eigen waarheid) en je lichaam te kennen en respecteren, ken je jezelf. Door je eigen waarheid te ontkennen of te verbergen zal je lichaam zich melden: spanningen die ontstaan als we ons anders voordoen dan we zijn, zijn zichtbaar en voelbaar. Ons lichaam liegt niet!